Høring av ny forvaltningsplan for rovviltregion 2

Rovviltnemnda i region 2 har forslag til ny forvaltningsplan for regionen på offentlig høring. Høringsfristen var 1. november. 

Forslaget til forvaltningsplan og høringsbrev kan lastes ned på denne siden. 

Forvaltningsplan for rovvilt i region 2 ble første gang vedtatt i april 2007. Arbeidet med ny forvaltningsplan har tatt utgangspunkt i gjeldende  forvaltningsplan som ble vedtatt i april 2017. Her framgår det at planen skal rulleres etter behov og minst én gang i hver valgperiode.

Arbeidet med ny plan ble igangsatt ved oppstartsmelding og invitasjon til berørte parter om å komme med innspill til arbeidet og prosessen. I tillegg til mottatte innspill er implementeringen av ny kunnskap og nye rammer og politiske føringer viktige tema i ny plan. Det er et mål for rovviltnemnda at den fastsatte todelte målsettingen skal videreføres. Det betyr å sikre rovviltbestandenes overlevelse, og matproduksjonen basert på utmarksbeite. Rovviltforliket og oppfølgingen av dette legger vekt på tydelig sonering mellom områder prioritert for beitedyr og områder der de nasjonalt fastsatte målene om yngling skal kunne nås, jamfør forlikets punkt 2.2.19 og seinere politiske presiseringer. For region 2 gjelder dette forholdet mellom 170 000 sau og lam på utmarksbeite og målet om 12 årlige ungekull av gaupe.

Gjeldende forvaltningsplan har i mindre grad en slik klar geografisk sonering. Mottatte forhåndsinnspill og rovviltnemndas erfaringer med gjeldende plan tilsier at praksisen med en dynamisk forvaltning av gaupe over et større geografisk område har stor oppslutning og fungerer etter hensikten. Nemnda vurderer det slik at en målrettet fordeling av kvoter ut fra omfanget av eller potensialet for tap til rovvilt på mange måter gir en tilsvarende og endog bedre effekt ved forvaltningen av gaupe. Nettopp fordi forvaltningen da er dynamisk og gir muligheter for rask tilpasning til endrede realiteter. Rovviltnemnda foreslår derfor ingen endringer i gjeldende arealsonering. Evalueringen av rovviltforvaltningen i 2016 (NINA Rapport 1268) anbefaler en slik modell for forvaltningen av gaupe. Noe også Miljødirektoratet fulgte opp i sin tilbakemelding til Klima- og miljødepartementet etter evalueringen. Kunnskapsgrunnlaget vil bli oppdatert helt fram til endelig vedtak. På noen områder er planen derfor noe ufullstendig. 

Som følge av regionreformen er grensen for rovviltregion 2 noe justert. Tidligere Røyken og Hurum kommuner hører nå til nye Asker kommune som i sin helhet inngår i rovviltregion 4. I tillegg til instansene på adresselista er det anledning også for andre til å sende uttalelse til høringsutkastet.


Høringsuttalelser sendes innen 1. november til:

Rovviltnemnda i region 2
c/o Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss

Eller per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no 

Publisert 01.11.2021, Sist endret 08.11.2021