Om rovviltnemnda i region 2

Rovviltnemnda er et statlig viltorgan og har hovedansvaret for å gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk i forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn og ulv innenfor sin forvaltningsregion. Nemnda skal også ivareta formålet med rovviltforskriften som er å sikre en bærekraftig forvaltning av rovviltartene, og innenfor en ramme som også ivaretar hensynet til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser.

I 2004 ble den regionale rovviltforvaltningen lagt til åtte regionale rovviltnemnder. Rovviltregion 2 består av de tidligere fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Medlemmer til rovviltnemnda oppnevnes av Klima- og miljødepartementet etter forslag fra fylkestingene. 

Oppnevningsperioden er fire år og følger valgperioden for fylkestinget og Sametinget. Alle medlemmer av nemnda er politikere som skal ha fast plass i fylkestinget og eventuelt fast plass i fylkesutvalget dersom slik finnes. Tre av medlemmene kommer fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, ett fra Viken og ett fra Agder fylkeskommune. Rovviltnemnda velger selv leder. Medlemmene av nemnda er personlig oppnevnt og representerer ikke sitt politiske parti i arbeidet i rovviltnemnda. Det er også oppnevnt personlig vara for hvert nemndsmedlem. Se kontaktinformasjon under.

Sekretariatet skal drifte rovviltnemnda og ha en faglig rådgivingsfunksjon overfor denne. I forvaltningsregion 2 er det Statsforvalteren i Oslo og Viken som har sekretariatsansvaret. Forvaltningen skal skje i tett samarbeid med øvrige statsforvaltere innen regionen.

Varamedlemmer (trykk for e-post) Mobil: 
Martine Tinderholt Øverland (Telemark) 464 48 933
Thorleif Fluer Vikre (Telemark)  901 16 311
Kristin Ljosland (Agder) 902 83 222
Dag Nordbotten Kristoffersen (Vestfold) 929 87 745
Roger Larsen (Buskerud) 954 86 638