Forvaltningsplan

En av rovviltnemndas oppgaver er å utarbeide en forvaltningsplan for rovvilt. Denne skal danne grunnlaget for nemndas og Statsforvalterens forvaltning av rovvilt i regionen og gi størst mulig forutsigbarhet for alle berørte parter. 

Forvaltningsplanen angir rovviltnemndas overordnede prioriteringer og føringer i rovviltforvaltningen, inkludert en geografisk differensiert forvaltning. Godkjent plan har vært på offentlig høring og til gjennomgang hos Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet før endelig vedtak i rovviltnemnda.