Om rovviltnemnda

Rovviltnemnda er et statlig viltorgan og har hovedansvaret for å gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk i forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn og ulv innenfor sin forvaltningsregion. Nemnda skal også ivareta formålet med rovviltforskriften som er å sikre en bærekraftig forvaltning av rovviltartene, og innenfor en ramme som også ivaretar hensynet til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser.

I 2004 ble den regionale rovviltforvaltningen lagt til åtte regionale rovviltnemnder. Rovviltregion 7 omfatter hele Nordland fylke. Fire medlemmer til rovviltnemnda oppnevnes av Klima- og miljødepartementet etter forslag fra fylkestingene og to medlemmer oppnevnes av Sametinget. 

Oppnevningsperioden er fire år og følger valgperioden for fylkestinget og Sametinget. Rovviltnemnda velger selv leder og eventuelt nestleder. Medlemmene av nemnda er personlig oppnevnt og representerer ikke sitt politiske parti i arbeidet i rovviltnemnda. Det er også oppnevnt personlig vara for hvert nemndsmedlem. 

Sekretariatet skal drifte rovviltnemnda og ha en faglig rådgivingsfunksjon overfor denne. I forvaltningsregion 7 er det Statsforvalteren i Nordland som har sekretariatsansvaret.

Fast medlem Varamedlem Oppnevnt av Periode
Kim Haugan Schei Kari Anne Bøkestad KLD 2024-2028
Per Anton Nesjan Marianne Johansen KLD 2024-2028
Grethe Anita Andersen Viggo Willassen KLD 2024-2028
Maria Strand Munkhaug Odd Langvatn KLD 2024-2028
Kristine Blind Helland Ann Guro Hansen Sametinget 2021-2025
Torstein Appfjell Per Ole Oskal Sametinget 2021-2025