Forvaltningsplan

En av rovviltnemndas oppgaver er å utarbeide en forvaltningsplan for rovvilt. Denne skal danne grunnlaget for nemndas og Statsforvalterens forvaltning av rovvilt i regionen og gi størst mulig forutsigbarhet for alle berørte parter. 

Rovviltnemnda sluttbehandlet revidert forvaltningsplan i møte 20.03.2017. I møte 30.05.2018 vedtok nemnda mindre endringer i planen (forord og et vedlegg). 

Her er lenke til vedtatt forvaltningsplan.

Vedlegg til forvaltningsplanen:

  1. Nasjonal politikk og rammevilkår
  2. Status og utviklingstrekk - rovvilt i Nordland
  3. Status og utviklingstrekk - tamrein i Nordland
  4. Status og utviklingstrekk - sau i Nordland
  5. Nemndas drøftinger av behov for endrede nasjonale rammevilkår

Her er lenke til Miljødirektoratets uttalelse av 13.03.2017 til forvaltningsplanen.

Klima- og miljødepartementet har besluttet å hente inn forvaltningsplanen til behandling. Her er lenke til brev fra Klima- og miljødepartementet av 02.07.2018 om forvaltningsplanen

Samleside om revisjonsarbeidet.