Om rovviltnemnda i region 7

Rovviltnemnda i region 7 har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn i Nordland fylke. Det er Statsforvalteren som administrerer lisensfelling og kvotejakt på store rovdyr og som håndterer skadesituasjoner på husdyr og tamrein. Statsforvalteren er også sekretariat for rovviltnemnda. For informasjon om dette se statsforvalteren.no.

Nemndsmøter

Møte 4/2022 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland
24. oktober
Kommer
Rovviltnemnda i region 7