Kart som viser inndelingen av Norge i åtte rovviltregioner.

Om rovviltnemndene

I Norge er det åtte regionale rovviltnemnder som har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn i sin region. På disse sidene kan du finne informasjon om nemndenes møter, aktuelle nyhettsaker fra nemndene, forvaltningsplaner for rovvilt i regionene og kontaktinformasjon til nemndsmedlemmer og sekretariat. 

Om statsforvalterne

Statsforvalterne utøver mye av den forvaltningen som er bestemt av rovviltnemndene gjennom å administrere kvotejakt, lisensfelling, tilskuddsmidler og håndtere skader på husdyr forårsaket av store rovdyr. For mer info om dette se www.statsforvalteren.no. Utvalgte statsforvaltere er også sekretariat for en eller flere rovviltnemnder.