Om rovviltnemnda i region 4

Rovviltnemnda er et statlig viltorgan og har hovedansvaret for å gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk i forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn og ulv innenfor sin forvaltningsregion. Nemnda skal også ivareta formålet med rovviltforskriften som er å sikre en bærekraftig forvaltning av rovviltartene, og innenfor en ramme som også ivaretar hensynet til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser.

I Norge forvaltes rovdyr i åtte regioner. De tidligere fylkene Oslo, Akershus og Østfold utgjør region 4. Medlemmer til rovviltnemnda oppnevnes av Klima- og miljødepartementet, etter forslag fra fylkestinget i Viken og Oslo bystyre. For denne regionen består rovviltnemnda fra 2020 av 5 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Disse er oppnevnt på bakgrunn av tilhørighet til de tidligere fylkene i Viken (i parentes i tabellene under). 

Oppnevningsperioden er fire år og følger valgperioden for fylkestinget og Sametinget. Alle medlemmer av nemnda er politikere som skal ha fast plass i fylkestinget og eventuelt fast plass i fylkesutvalget dersom slik finnes. Rovviltnemnda velger selv leder. Medlemmene av nemnda er personlig oppnevnt og representerer ikke sitt politiske parti i arbeidet i rovviltnemnda. Det er også oppnevnt personlig vara for hvert nemndsmedlem. Se kontaktinformasjon under.

Sekretariatet skal drifte rovviltnemnda og ha en faglig rådgivingsfunksjon overfor denne. I forvaltningsregion 4 er det Statsforvalteren i Oslo og Viken som har sekretariatsansvaret.

Nemnda i region 4 skal samarbeide med rovviltnemnda i region 5 (tidligere Hedmark) om forvaltning av ulv. For ulv er det fastsatt en egen forvaltningssone for ynglende ulv som dekker deler av de tidligere fylkene Østfold, Akershus og Hedmark. Kart over ulvesonen kan du se ved å trykke her

 

Varamedlemmer (trykk for e-post) Mobil: 
Lars Hilmar Smelror Berge (Akershus) 908 35 499
Lars Reidar Pedersen Due (Akershus) 932 44 088
Torunn Vera Skottevik (Østfold) 950 32 813
Monica Carmen Gåsvatn (Østfold) 928 04 587
Haakon Riekeles (Oslo) 909 27 684

 

Medlem (Akershus)

Nestleder (Østfold)

Medlem (Østfold)