Høring av revidert forvaltningsplan for region 4

Forvaltningsplanen for rovviltregion 4 er under revisjon, og forslag til ny plan er sendt på høring.

Høringsutkastet kan lastes ned til høyre på denne siden. 

Alle som ønsker det kan komme med merknader til planen på e-post til sfovpost@statsforvalteren.no – eventuelt per post til Rovviltnemnda i region 4, c/o Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss.

Høringsfristen er satt til 15. november.

Etter høringsfristens utløp vil nemnda få oversendt samtlige innkomne merknader, samt sekretariatets vurdering og eventuelle endringsforslag. Planen må deretter oversendes Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet for faglig gjennomgang. Det er rovviltnemnda som vedtar den endelige planen. Dersom noen ønsker å sammenligne det nye utkastet med den forrige planen, så ligger den forrige planen under "forvaltningsplan" øverst på denne siden. 

Publisert 01.10.2021